หัวเชื้อจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสียโรงงาน อาคาร น้ำเสียชุมชน

หัวเชื้อจุลินทรีย์ บำบัดน้ำเสียโรงงาน อาคาร น้ำเสียชุมชน ในแหล่งธรรมชาตินั้นปกติเชื้อแบคทีเรียจะเติบโตอยู่รวมกันหลายๆสายพันธุ์เพื่อการคัดแยกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์ จะต้องมีขั้นตอนการทำให้ เชื้อบริสุทธิ์ (pure culture)

โดยเทคนิคที่ทำได้ง่ายคือ spread plate technique ซึ่งเทคนิคนี้แบคทีเรียที่ถูกทำให้เจือจางให้มีจำนวนประมาณ 100-200 เซลล์ หรือน้อยกว่าจะถูกนำไปวางตำแหน่งตรงกลางของจานเพาะเชื้อ (petri dish/plate) แล้วทำการเกลี่ยให้เชื้อกระจายทั่วด้วยแท่งแก้วรูปตัว L หลังจากบ่มที่อุณหภูมิที่ เหมาะสม 37 องศา ระยะเวลา 24-48 ช.ม. จะปรากฏโคโลนี (colony) ของเชื้อแบคทีเรียขึ้น โดยแต่ละโคโลนีจะมีจำนวนแบคทีเรียอยู่จำนวนมาก และแต่ละโคโลนี จะถือว่ามาจากแบคทีเรียสายพันธุ์เดียว หรือที่เรียกกันว่า “เชื้อจุลินทรีย์คัดเเยกสายพันธุ์

ห้องปฏิบัติการการหมักที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันสำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ควบคุมอุณหภูมิและอาหารเลื้องเชื้อ ระยะเวลาเเละอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการหมักประกอบด้วย bioreactors ขนาดเล็กและกลาง อุปกรณ์ที่สำคัญ fermentations สามารถปรับ สภาวะควบคุมต่างๆของเชื้อพันธุ์ของจุลินทรีย์ ที่มีความหลากหลาย การเพาะเลี้ยงมีการใช้ทั้งในการทดลองภาคสนามและการทดลองสูตร ในการวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การทดสอบหาเชื้อสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับตัวอย่างน้ำเสีย เป็นต้น
บริการจัดเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพื่อทดสอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความเหมาะสมในการบำบัด ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียโรงงาน อาคาร น้ำเสียชุมชน หัวเชื้อจุลินทรีย์บ่อเกรอะ หัวเชื้อจุลินทรีย์บ่อดักไขมัน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ท คอกหมู วัวนม หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นฟาร์มสัตว์โรงเรือน เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด พร้อมให้บริการอบรมความรู้วิธีการนำไปใช้งาน รวมถึงการจัดวางแปลน ระบบท่อในอาคารทั้งในและนอกอาคารเพื่อใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้สำหรับกำจัดกลิ่นเน่าเหม็นต่างๆ เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ในอาคาร กลิ่นเหม็นในบ่อบำบัดน้ำเสีย หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นห้องน้ำ ท่อระบายน้ำ สนามหญ้า ดอกปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยง ห้องครัว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ ซากสัตว์ หัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำท่วมขังต่างๆ

บริการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์กำจัดและย่อยสลายไขมัน เช่น ไขมันในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ไขมันจากการประกอบอาหารครัวเรือน ไขมันจากบ่อดักไขมัน ไขมันจากการประกอบกิจการร้านอาหารต่างๆ ไขมันจากธุรกิจค้าขายและแปรรูปสัตว์น้ำและตลาดสดต่างๆ ป้องกันและยับยั้งพวกหนูและแมลงสาบและเชื้อโรคต่างๆ

บริการคัดเลือกหัวเชื้อสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้สำหรับงานด้านการเกษตรกรรม เช่น ผลิตปุ๋ย ชีวะภาพชนิดต่างๆ เนื่องจากพืชแต่ละชนิดต้องการสารอาหารที่มีความแตกต่างกัน และช่วยป้องกันการก่อตัวของเชื้อโรค พญาธิชนิดต่างๆในพืช ผัก อันเกิดจากการนำมูลสัตว์มาหมักเป็นปุ๋ยต่างๆซึ่งจะส่งผลและเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

บริการคัดเลือกหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้สำหรับงานด้านประมง เช่น ย่อยสารอินทรียวัตถุต่างๆ เช่น น้ำเหม็นคาว น้ำมีสีเข้มขุ่น ช่วยเพิ่มออกซิเจน และช่วยลดความเป็นกรดเป็นด่าง ช่วยย่อสลายเศษอาหารและขี้ปลา เมือกคาวปลาต่างๆในบ่ออันเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำเสียและเน่าเหม็น

Related articles